Munkaterv

Bázisintézményi munkaterv

2018/2019. tanév

Bázisintézményi célok

A Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet (hivatalos rövid neve: Koch Valéria Iskolaközpont) Baranya megye, ezen belül Pécs egyik központi szereppel bíró intézménye. Az óvodai intézményegység német nemzetiségi anyanyelvű nevelést alkalmaz, amely felmenő rendszerben az iskolában évfolyamonként egy osztályban folytatódik. Alapvetően a többi osztály és a Kollégium is kétnyelvű forma szerint működik.

Az intézmény egyik - a pedagógiai programban is megfogalmazott – célja a német népcsoporthoz tartozás érzésének kialakítása, az identitás vállalása. Tudjuk, hogy ehhez több út is vezet, s hogy többféle nyelvi és kulturális identitás is létezhet. Azt valljuk, hogy a jelen és múlt, a kultúra és hagyomány nem képzelhető el a jó nyelvtudás nélkül, ha azok „élni” akarnak. Éppen ezért az intézmény legfontosabb feladatának a nyelv átörökítését tartja, amely elsősorban az irodalmi német nyelvet jelenti, de a nyelvjárást sem hanyagolja el (honismeret órák, projektek, óvodásoknál mondókák, dalok stb. kapcsán). A nyelvtanulás folyamata nem korlátozódhat csak az óvodai foglalkozásokra és iskolai tanítási órákra, hanem jelen kell lennie a mindennapokban is. Elvárjuk a németül tudó kollégáktól, hogy németül kommunikáljanak minden felmerülő szituációban. Ezzel nem csak a gyermekek/tanulók nyelvi kompetenciáját fejlesztjük, hanem a nyelvhez való kötődés is más értelmet nyer.

Az intézmény megalakulása óta a Baranya megyei németség számára egyfajta kulturális központot is jelent, mely szerepet a jövőben is meg kell tartani.

Az intézmény módszertani központ jellege még az előzőnél is fontosabb kritérium: a német nemzetiségi szakos egyetemisták módszertan órái, tanítási gyakorlata, továbbképzések helyszíne, számos továbbképzéseket tartó kolléga, tankönyvírás és módszertani segédeszközök készítése, kerettantervek és érettségi követelmények írása, itt dolgozó nemzetiségi szakértők – a felsoroltak mind azt mutatják, hogy országosan keresettek vagyunk, s ezt a szerepünket meg kell őriznünk, ill. a meglevő potenciálokat még jobban ki kell használni. Fontos szerepet kap ebben a Magyarországi Német Pedagógiai Intézet, mint egyik intézményegységünk.

Az elnyert bázisintézményi cím kapcsán a fentiekben megfogalmazott célkitűzéseinket szeretnénk a többi nemzetiségi intézmény felé vállalásainkon keresztül közvetíteni. Ugyanakkor fontos számunkra, hogy a kínált programok alkalmával szakmai tapasztalatcsere, s ezen keresztül együttműködés alakuljon ki kollégáink és a más intézmények  pedagógusai  között.  Az  így  szerzett  tapasztalatokat,  esetleges  jó gyakorlatokat mi is beépítjük oktató-nevelő munkánkba.

A bázisintézményi feladatok ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek

A bázisintézményi feladatok ellátásához minden személyi és tárgyi feltételünk adott.

Személyi feltételek:

Létszámok: 200 óvodás gyermek, 821 tanuló az iskolában és 110 diák a kollégiumban, a dolgozói létszám 144 fő. A szakos ellátottságunk 100%-os.

Pedagógus szakvizsgával rendelkezik 36 fő, mestertanár 18 fő (5 szaktanácsadó, 1 innovatív mesterpedagógus, 12 szakértő mesterpedagógus, további 5 pedagógusnak folyamatban van a mesterminősítés megszerzése, ők szaktanácsadók lesznek).

Nevelőtestületünk nagyon nyitott a változásokra, önképzési igényük igen magas. Mutatja ezt többek közt az a sok pályázat, amelyben részt veszünk önfejlesztési célból, de azért is, hogy az intézménybe járó gyerekeknek és tanulóknak lehetőségeket biztosítsunk tanórán és foglalkozáson kívüli tanulásra. A következőkben bemutatott pályázatokon szerzett ismereteket és kompetenciákat szintén a bázisintézményi feladatok ellátásának szolgálatába állítjuk:

  • TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0491 „Referencia iskola” cím elnyerése: ezen a pályázaton kínáltunk jó gyakorlatokat átvételre, a kollégák továbbképzéseken vettek rész a referencia iskolai szerepre való felkészüléshez. Az előzetes elbírálás megtörtént, a címet elnyertük. Ez a pályázat országosan nem zárult le, így az oklevelet már nem kaptuk meg.
  • TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-1025 Pályázat címe: A köznevelés feladatainak innovatív megvalósítása     a     nemzetiségi     Koch      Valéria      Iskolaközpontban. Ennek keretében megvalósult szakmai programok: informatika szakkörök, digitális tananyag készítése, nyílt és zárt forráskódú szoftverek, közlekedési ismeretek, egészségvédelmi interaktív előadások, egészségnapok, elsősegélynyújtó tanfolyam, egészséges táplálkozás, konfliktus- és agressziókezelés, sportprogramok (lovaglás, sí- és vízi táborok, kirándulások), nyelvi táborok Bécsben és Angliában, angol és német nyelvi témahetek, német népismereti tanösvény kialakítása, erdei iskolák, hagyományteremtő     iskolai     ünnepélyek     kialakítása.     A     pályázat     kapcsán együttműködéseket alakítottunk ki a régió német nemzetiségi iskoláival, amelyeket azóta bővítettünk. Közel 20 iskolával vagyunk ún. hálózatban, amely szakmai együttműködést jelent, a kínálat elsősorban részünkről van jelen: hospitálási lehetőség az óvodai foglalkozásokon és iskolai tanórákon, elsősorban a nyitott oktatási formák kapcsán (Werkstatt, Freiarbeit, projektek). A pályázat keretében 96 pedagógus vett részt továbbképzésen, van, aki több képzésen is.
  • TÁMOP 3.4.1.A -11/1-2012-0003 Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz: az intézmény pályázott az országos német önkormányzattal közösen, s koordinálta a köznevelés teljes spektrumára szóló tananyagok készítését. Összesen 62 tankönyv és taneszköz készült el az óvodától az érettségiig1. Az intézményből több tankönyvszerző került ki: A német nyelvű környezetismeret tankönyvcsaládot, a népismeret tankönyvcsaládot, a felső tagozat 5. és 6. osztálya számára a német nyelv és irodalomkönyvet, a 7. és 8. osztályos földrajz tankönyvcsaládot ennek a pályázatnak a keretében a mi kollégáink írták ( 6 tankönyvszerző). A pályázattól függetlenül a korábbi években is többen írtak a nemzetiségi német oktatás számára tankönyvet, pl. az alsó tagozatos „Bunte Welt” tankönyvcsaládot ( 3 kolléganő), vagy a gimnáziumi német irodalmi olvasókönyvet (1 kolléganő), illetve az irodalmi antológiát (3 kolléga).
  • ERASMUS+ projekteket a Tempus közalapítvány kiírásában többször is megpályáztunk és valósítottunk meg több ország együttműködésével. Ezekben állandó partnereink olasz- német,-lengyelországi iskolák, a témák a tanulás tanulása körül forognak. Egy kétéves időszak keretében 18 pedagógus vett részt Németországban és Angliában három hetes hospitálással összekötött továbbképzésen.
  • Rendszeresen valósítunk meg a pécsi, ill. a Baranya megyei német önkormányzat támogatásával népismereti programokat, ezekben óvodáink is aktívak. Két évvel ezelőtt szervezte meg az óvodai intézményegység a Baranya megyei német óvodák találkozóját, amelyen 300 óvodás vett részt. Népismereti tanösvényt dolgoztunk ki számukra,   amely   életkoruknak   megfelelően   játékosan   hozta   közel   hozzájuk népcsoportjuk szokásait. Többek között ezt a tanösvényt kínáljuk a bázisintézményi szerepkörben.

Számos olyan szakmai rendezvény helyszíne vagyunk, ahol a német, vagy a német nyelven tanított tantárgyak terén multiplikátori funkciót látunk el: matematika, földrajz és biológia, történelem. A kollégák továbbképzéseket tartanak ezeken a fórumokon a nemzetiségi és idegen nyelvi kéttannyelvű iskolák tanárai számára.

A Magyarországi Német Pedagógiai Intézet megbízásából kollégáink országszerte tartanak akkreditált továbbképzéseket német nyelv- és irodalomból, a német nyelven tanított szaktárgyakból, de elsősorban népismeretből. Egy kollégánk 60 és 120 órás német néptáncoktatói akkreditált képzéseket tart.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata oktatási stratégiájának kidolgozásában is aktívan részt vettünk, ehhez kapcsolódóan is több publikáció készült, amelyben szinte kizárólag az intézmény pedagógusai szerepelnek, mint szerzők (Sprachliche Kompetenzen für den deutschsprachigen Fachunterricht, Rahmenlehrplan und Kompetenzmodell für den deutschen Nationalitätenunterricht und den bilingualen deutschen Nationalitätenunterricht2)

A nemzetiségi nyelvi oktatás kerettanterveinek és érettségi követelményeinek megírásában kollégáink a kezdetektől fogva, 2001 óta aktívan részt vállalnak.

Tárgyi feltételek:

Két informatika szaktanterem (20/24 munkaállomás) áll rendelkezésre a feladatok ellátásához. A tantermek viszonylag új (1-2 éves technikai színvonalú) HP gépekkel vannak felszerelve. A 15”-22” átmérőjű LCD és LED monitorok kényelmes és hatékony munkára biztosítanak lehetőséget. Mindkét teremben projektor és laptop, az egyik teremben SmartBoard interaktív tábla segíti a munkát.

A szaktárgyak tanításának IKT eszközökkel történő támogatásához minden osztályterem rendelkezik hordozható számítógéppel és projektorral. 14 tanterem interaktív táblával is felszerelt, ebből 2 a kollégiumban van elhelyezve. Kivetítővel és számítógéppel az óvodák is rendelkeznek.

A kollégium informatika termében 10 db számítógép áll a kollégisták rendelkezésére, melyet tanári felügyelet mellett a tanulási időn kívül is használhatnak pl. a projektek elkészítésére.

A kollégák felkészülését, illetve az adminisztrációt a tanári szobákban elhelyezett 12 db számítógép segíti. A pedagógiai intézet munkatársai személyes használatra 12 db korszerű laptopot használhatnak.

Az intézmény összes számítógépe lokális hálózatba van szervezve. Minden osztályteremben és csoportteremben, valamint a kollégiumi szobákban is strukturált hálózati végpont került kiépítésre. Minden tanuló (az 5. évfolyamtól kezdődően) és minden kolléga rendelkezik egyedi azonosítóval, amelyhez igény esetén elektronikus levelezési cím is társul. Az óvodák VPN kapcsolaton keresztül szinten képesek csatlakozni az iskolai hálózathoz. A mobil eszközök csatlakoztatásához teljes körű WIFI lefedettséget hoztunk létre, melyhez a kollégák korlátlanul, a tanulók szabályozottan férhetnek hozzá.

Szoftverellátottság:

A Tisztaszoftver keretein belül minden számítógépen a MS Windows operációs rendszer és az MS Office irodai alkalmazás fut. Az Office-hoz megrendeltük a ZARB szoftvert, melynek segítségével a kollégák érdekes feladatokat szerkeszthetnek a diákok számára. Ez a bázisintézmény szerep keretében is bemutatásra kerülhet, igény szerint. A vírusvédelemről az F-Secure rendszere gondoskodik, melyhez az iskola évről évre megfelelő mennyiségben rendel licenceket. Egyéb feladatokat ingyenes/szabad szoftverek segítségével oldunk meg.

Személyi feltételek:

Az intézményben 4 fő rendelkezik informatika tanári végzettséggel, 2 fő lát el rendszergazdai feladatokat. A rendszergazdák feladata az óvodai gépek karbantartása is. A pedagógusok közül 48 fő végzett el valamilyen informatikai jellegű továbbképzést, némelyek többet is, ez a kollégák 60%-a. A szaktanárok minden évfolyam alkalmazzák az IKT eszközöket, ezeket hospitálások alkalmával be is mutatják.

Az intézményben három nagy méretű terem is rendelkezésre áll, amelyekben továbbképzéseket, szakmai megbeszéléseket lehet tartani.

Megosztani kívánt jó gyakorlat, innováció, módszertani modellek

  1. Egynyelvű nevelés az óvodában és oktatás az iskolában: kínálunk hospitálási és ahhoz kapcsolódó konzultációs lehetőséget. Ezen alkalmakkor bemutatjuk modellünket a „Deutschsprachige Lebensart im Kindergarten” (német nyelvű életmód az óvodában) című kiadványunk alapján.
  2. A hospitálás alkalmával az óvodában vállaljuk a nemzetiségi tanösvény bemutatását, tanácsokkal segítünk az adaptálásban.
  3. Német nyelven tanított szaktárgyak oktatása: kínálunk hospitálási és ahhoz kapcsolódó konzultációs lehetőséget 1.-12. évfolyamokon. Tanácsokkal szolgálunk a feladatlapok készítéséhez a Zarb program segítségével.
  4. Nyitott oktatási formák alkalmazása az iskolában és kollégiumban: hospitálási lehetőséget kínálunk a Werkstatt, Freiarbeit és projektek alkalmával. A szakmai megbeszélések során bemutatjuk feldolgozott témáinkat, tanácsokkal segítünk az adaptálásban.

A vállalt bázisintézményi feladatok

Időpont

Feladat

Felelős

Intézmé- nyi munkatárs ak

Munkaforma

Szükséges eszközök, anyagok

Helyszín, max. létszám

Célcsoport

Tájékoztatás, kommunikálás

Keletkező dokumentumo k

október

szakmai nap

Pedagógiai Intézet Weigert József

Flódung Mária Papp Ferencné

Umweltkunde óra látogatás, megbeszélés

1-1 óra látogatása párhuzamosan, s utána a hozzájuk kapcsolódó módszertan bemutatása

tankönyvek

, digitális tábla

általános iskola aula

20 fő

nemzetiségi tanítók

intézmény honlapján program megküldése a POK-nak, aki továbbítja az érdeklődőknek

POK honlapról letölthető: jelenléti ív elégedettségmér ő lapok

okt.24.

tovább- képzés

Pedagógiai Intézet Weigert József

Karin Wedra

„Storys” im Unterricht

mesekellék ek

kollégium 228-as terem

tanítók, tanárok

intézmény honlapján program megküldése a POK-nak, aki továbbítja az érdeklődőknek

POK honlapról letölthető: jelenléti ív elégedettségmér ő lapok

november

tovább- képzés

Pedagógiai Intézet Weigert József

Karsainé Gasszer Mária

Játékok az óvodai nemzetiségismere ti tartalmak közvetítéséhez továbbképzés

kivetítő, laptop, flipchart tábla

kollégium 228-as terem

óvodapedag ógusok, tanítók

intézmény honlapján program megküldése a POK-nak, aki továbbítja az érdeklődőknek

POK honlapról letölthető: jelenléti ív elégedettségmér ő lapok

március

szakmai nap

Lamperth Gáborné

óvodapeda gógusok

egynyelvű nevelés az óvodában –

foglalkozáslátogat ás

német nemzetiségi tanösvény bemutatása

kiállító- táblák kivetítő, laptop hangosítás tanösvény

eszközei

7623 Pécs

Szőnyi u. 3.

15 fő

nemzetiségi óvodapedag ógusok

program megküldése a POK-nak, aki továbbítja az érdeklődőknek, vagy megjeleníti a honlapján

POK honlapról letölthető: jelenléti ív elégedettségmér ő lapok

április

szakmai nap

Englenderné Hock Ibolya

Amreinné Pesti Ágnes

projektbemutató szakmai konzultáció

kiállító- táblák kivetítő, laptop hangosítás

B3-4-es

terem 30 fő

általános iskolai és gimnáziumi tanárok

intézmény honlapján program megküldése a POK-nak, aki továbbítja az érdeklődőknek, vagy megjeleníti a honlapján

POK honlapról letölthető: jelenléti ív elégedettségmér ő lapok

intézmény részéről: projektterv

május 9.

kollé- giumi szakmai nap

dr. Dávid Gabriella

kollégiumi nevelők

nemzetiségi kollégiumok találkozója

kiállító- táblák kivetítő, laptop hangosítás

7624 Pécs Mikes Kelemen u. 13.

15 fő

nemzetiségi kollégiumo k nevelői

program megküldése a POK-nak, aki továbbítja az érdeklődőknek, vagy megjeleníti a honlapján

POK honlapról letölthető: jelenléti ív elégedettségmér ő lapok

tavaszi pedagógi ai napok

előadás

Englenderné Hock Ibolya

Dienes Valéria Általános Iskola Szekszárd

képzés

„A Pedagógiai Programtól a helyi tantervig”

laptop, kivetítő

Dienes Valéria Általános Iskola Szekszárd

óvodapeda- gógusok, tanítók, tanárok, vezetők

program megküldése a POK-nak, aki továbbítja az érdeklődőknek, vagy megjeleníti a honlapján

POK honlapról letölthető: jelenléti ív elégedettségmér ő lapok

A Nemzetiségi POK által szervezett képzések intézményünkben a későbbiekben kerülnek meghatározásra

 

Munkaterv letölthető .pdf formátumban is

Undefined