Jó gyakorlatok

Megosztani kívánt nevelési‐oktatási modellek, jó gyakorlatok bemutatása

 

1.Egynyelvű német nevelési modell az óvodában

A modell lényege a német nyelv‐ és kultúra közvetítésében, illetve a német nyelvű életmód és hagyományápolásban rejlik. Az intézmény olyan intenzív német nyelvi környezetet teremt, melyben a gyermekek természetes módon (utánzással) sajátítják el a nyelvet. Igen fontos szerep jut a népismereti tartalmak közvetítésének, melyeket az ún. német nemzetiségi tanösvény ‐ mely állomásokon való ismeretterjesztést jelent interaktív formában ‐ segítségével ismerhetnek meg a gyermekek. Hospitálás alkalmával az óvodában vállaljuk az egynyelvű modell, valamint a nemzetiségi tanösvény bemutatását, tanácsokkal segítünk az adaptálásban.

célcsoport: német nyelvű, nemzetiségi nevelést folytató óvodák számára

feltétel‐ és eszközrendszer: hagyományos óvodai környezetben rendelkezésre álló eszközök, német nyelvű kiadványok, a nemzetiségi tanösvény kialakításához szükséges eszközök

elvárt hatás, eredményesség: Az egynyelvű modell tartós és következetes alkalmazása során az óvodások nyelvtudása aktívvá válik, kommunikációs készségük látványosan fejlődik.

megvalósítás helye, ideje: német nemzetiségi nevelést folytató óvodák, bármikor a tanév során

2.Egynyelvű német nevelési modell, valamint a német nyelvű szaktárgyi oktatás az iskolában

 

A modell lényege: Intézményünkben az óvodában megkezdett egynyelvű modell alkalmazása az iskolában is folytatódik, évfolyamonként egy osztályban. A magyar nyelv és irodalom tantárgyon kívül minden tárgyat német nyelven tanulnak a diákok, a napközis nevelő is német szakos. Az egész napi kommunikáció nyelve tudatosan a német. A három év óvodai és az alsó tagozatos egynyelvű nevelés olyan eredményt hozott, amelyet feltétlenül közkinccsé kell tenni. Hospitálási és konzultációs lehetőségeken szeretnénk bemutatni és meggyőzni az érdeklődőket a modell sikerességéről.

Szeretnénk bemutatni a kétnyelvű osztályokban folyó német nyelvű szaktárgyi oktatást is, mely több mint húsz éves múltra tekint vissza intézményünkben. A szaktárgyukat német nyelven tanító kollégák sikerrel alkalmazzák ezen oktatási modell speciális módszertanát, óráikat  a  munkaformák  változatossága,  a  tanulók  nyelvi  fejlesztését  is  célzó  módszerek alkalmazása jellemzi. 1.‐12. évfolyamokon. Kínálunk hospitálási és ahhoz kapcsolódó konzultációs lehetőséget 1.‐12. évfolyamokon, tanácsokkal  szolgálunk feladatlapok készítéséhez a Zarb program segítségével.

célcsoport: 1‐12. évfolyamok

feltétel‐ és eszközrendszer: német nyelvű tankönyvek, oktatási anyagok,

Zarb számítógépes alkalmazás

elvárt     hatás,     eredményesség:       a    tanulók    aktív     nyelvhasználatának,       kommunikációs készségének, szaktárgyi tudásának fejlődése

megvalósítás helye, ideje: német nemzetiségi oktatást és nevelést folytató iskolákban, az egész tanév során

3."Freiarbeit"

Ez a munkaforma lehetőséget biztosít a tanulóknak, hogy tanuljanak meg döntéseket hozni (mit, mikor tanulnak meg, a napi vagy heti terv alapján), illetve önállóságra nevel. Megtanulják felmérni, hogy mennyi idő szükséges az ismeretek elsajátításához, megtapasztalják az önellenőrzés, a másokkal való együttműködés (tolerancia, kommunikáció) pozitív hatásait. Tudatosul bennük a szabályokhoz való alkalmazkodás szükségessége. A "Freiarbeit" során a tanár ösztönöz, segíti a különböző tanulási folyamatokat, esetleg játszik vagy együtt gondolkodik a gyerekekkel. A „Freiarbeit” jellemzője tehát, hogy a gyermek önállóan dolgozik, saját munkatempója és időbeosztása szerint, s végül ellenőrzi önmagát.

A módszert átvenni kívánó iskoláknak:

‐ rövid továbbképzés keretében ismertetjük elméletben a módszert,

‐ hospitálási lehetőséget és konzultációt biztosítunk,

‐ tananyagokat adunk át és útmutatást az adaptációra,

‐ az átvevő iskolának a bevezetés folyamán folyamatos tapasztalatcserét ajánlunk.

célcsoport: 1‐4. évfolyamok

feltétel‐ és eszközrendszer: mozgatható  és variálható  tanulóasztalok, faliújságok, nyitott polcrendszer, pihenő‐ és olvasósarok kialakítása, esetleg kis konyha, szabad időbeosztás

elvárt hatás, eredményesség: Az önállóság, felelősségvállalás, a tolerancia, ill. a kommunikációs készségek fejlesztése, a tanulók szociális és szaktárgyi kompetenciáinak egyidejű fejlődése.

megvalósítás helye, ideje: A legideálisabb alsó tagozaton, a tanév során egy kijelölt időszakban, heti terv alapján.

4."Werkstattunterricht"

Ennél a módszernél a gyerekek úgy dolgoznak, mint egy műhelyben. Egyidejűleg különböző feladatokon dolgoznak és maguk dönthetik el, hogy egyedül vagy kiscsoportokban szeretnék‐ e azt megoldani. A "Mester" (a tanár) nincs mindenhol jelen, részben önállóan kell dolgozni, a munkának különböző fázisai, állomásai vannak. Fontos ismérve a módszernek, hogy nem bomlik tantárgyakra, hanem témaköröket ölel fel, melyen belül minden tantárgy feladatai megjelennek. Témakörök összefoglalására, tantárgyak összekapcsolására és egyéni tanulásra nagyon jól hasznosítható ez a módszer, s közben a pedagógusnak van ideje és lehetősége megfigyelni a diákokat munka közben.

célcsoport: alsó tagozaton – a diákok és szüleik számára;

felső tagozaton, gimnáziumban – tanulócsoportok részére, team‐munka formájában

feltétel‐ és eszközrendszer: több helység együttes használata, azok megfelelő berendezése, előre elkészített feladatok ‐ minden diák számára fénymásolva, több felnőtt (tanár, szülő) jelenléte, dokumentáció.

elvárt hatás, eredményesség: A tanulók motiválttá válnak a tanítási‐tanulási folyamatban, megtanulják az önálló és csapatmunkát, az önellenőrzést, elfogadják és segítsék egymást. Megtanulnak kérdéseket feltenni, szabályokat és normákat betartani és nem utolsó sorban összefüggéseket látva gondolkodni, cselekvési tervet készíteni és cselekedni. Fejleszti többek között a német nyelvi kompetenciákat, a szociális kompetenciákat (önállóság, csoportban, párban munkálkodás), a kezdeményezőképességet (segítség kérése és adása), ill. az esztétikai kompetenciákat a kreatív feladatok megoldása során.

megvalósítás helye, ideje: tanévenkénti kétszer egy hét, tehát mindkét félévben egy‐egy blokk.

5.Projekttanítás

Az iskolai projektek megvalósítása nagyon gondos tervezést és pontos kivitelezést kíván. Első lépése a célmeghatározás, a téma kiválasztása. A témán belüli egységek konkretizálása már az egyes munkacsoportok dolga, melyeknek összeállításában a tanárnak irányító szerepe van. A projektmunka lényegi kritériuma egy konkrét, használható tapasztalat megszerzése, amelyet a heterogén (pl.: kreatív, kevésbé kreatív, jó és gyengébb tanuló, gyorsabb, lassúbb diák stb.) munkacsoportoknak valamilyen formában a nyilvánosságnak is be kell mutatni. Ez lehet újság, színdarab, filmfelvétel, egy műalkotás, kiállítás stb…

Az intézményben jellemzően nemzetiségi témájú projektek valósulnak meg.

célcsoport: Bármely korosztály számára. A projekt alkalmas a tanárok és diákok partneri együttműködésének erősítésére és egyben a differenciálás eszköze is.

feltétel‐ és eszközrendszer: Az eszközigényt alapvetően a projekt témája és feladatai határozzák meg. Fontos, hogy több helység álljon rendelkezésre és a prezentáció módjától függően a gyerekek számára biztosítsuk az ehhez szükséges eszközöket.

elvárt hatás, eredményesség: A projektmódszer fejleszti többek között a német nyelvi kompetenciákat, a logikus gondolkodást, a szociális kompetenciákat (önállóság, csoportban, párban munkálkodás), a kezdeményezőképességet (segítség kérése és adása), ill. az esztétikai kompetenciákat a kreatív feladatok megoldása során.

megvalósítás helye, ideje: Javasolt évente egy, vagy félévenként egy projektnap beiktatása az éves programba.

Kapcsolattartó:

Iváncsics Judit bázisintézményi koordinátor  E-mail címe , és telefonszáma: +36‐72‐514‐195

 

A dokumentum letölthető .pdf formátumban is

Undefined