Adatkezelési tájékozató

Tartalomjegyzék

Az adatkezelés és feldolgozás alapelvei
Az Iskolaközpont, mint adatkezelő adatai
Az Iskolaközpont által igénybe vett adatfeldolgozók

Adatbiztonsági intézkedések
Az adatokhoz való hozzáférés, az adatok tárolásának módja
Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés
Weboldallal kapcsolatos adatkezelés
Személyre szóló kommunikációval kapcsolatos adatkezelések
.
Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés
Plug In-ek és beépülő modulok
Sütik („Cookie”)
Az adatkezelés során Önt megillető jogok

A hozzájárulás visszavonásának joga
A személyes adatokhoz való hozzáférés
Helyesbítéshez való jog
Adatkezelés korlátozásához való jog
Törléshez - elfeledtetéshez való jog
Tiltakozáshoz való jog
Adathordozhatósághoz való jog

Jogorvoslati jogok


Jelen tájékoztató normatív hátterét a következő jogszabályok alkotják:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR) 

A tájékoztatóban található legfontosabb fogalmak és azok értelmezése:

 • Érintett: az adatkezelővel kapcsolatba kerülő, vagy kapcsolatba került azon természetes személy, akire vonatkozóan és hozzá kapcsolódóan a adatkezelő személyes adatokat valamilyen módon kezel. Az Érintett a személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy lehet.
 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelő által végzett adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez.

Az adatkezelés és feldolgozás alapelvei

A Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet (továbbiakban Iskolaközpont), a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

Az Iskolaközpont a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok helyességéért kizárólag az azokat megadó személy felel.

Felhívjuk az Iskolaközpont részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett tájékoztatása és ha szükséges, hozzájárulásának beszerzése.

Az Iskolaközpont, mint adatkezelő adatai:

Megnevezése:

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet

Képviselője:

Amreinné Pesti Ágnes

Központi e-mail címe:

iroda@kvi-pecs.hu

Telefonszáma:

+36 72 514 190, +36 72 518 630

Postacíme:

H-7624 Pécs, Tiborc u. 28/1.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

dpo@dus.sulinet.hu

Az Iskolaközpont által igénybe vett adatfeldolgozók:

Megnevezése:

Microsoft Magyarország Kft.

Központi ügyfélkapcsolati pont:

https://support.microsoft.com/hu-hu/contactus/

Postacíme:

1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.)

Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozata:

https://privacy.microsoft.com/hu-hu

Feldolgozói tevékenysége:

Levelezőszerver-tárhely, felhőtárhely szolgáltatás

Tevékenység rövid ismertetése:

Az Iskolaközpont elektronikus levelezése a szolgáltató által biztosított külső tárhelyen kerül tárolásra, és az ott futó programok működtetik. Az Iskolaközpont bizonyos adatokat a Microsoft által biztosított felhőtárhelyen (MS Sharepoint) tárolja.

 

Megnevezése:

Zetron Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

Központi e-mail címe:

info@zetron.hu

Központi telefonszáma:

+36 69 200 127, +36 20 549 0036

Postacíme:

HU-7754 Bóly, Rózsa utca 30.

Weboldala:

www.zetron.hu

Feldolgozói tevékenysége:

Webtárhely-szolgáltatás

Tevékenység rövid ismertetése:

A webtárhely-szolgáltató a saját szerverén létrehozott, elkerített lemezterületet biztosít, amelyre az Iskolaközpont weboldala került feltöltésre.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Iskolaközpont a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok az arra jogosultsággal rendelkezők számára hozzáférhetőek maradjanak, továbbá a hitelességük mindvégig biztosított legyen.

Az Iskolaközpont az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Iskolaközpont olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatokkal arányos védelmi szintet nyújt.

Az adatokhoz való hozzáférés, az adatok tárolásának módja

Az érintettek által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Iskolaközpont, mint adatkezelő, munkatársai és adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

Az Iskolaközpont számítástechnikai rendszerei központi épületében, valamint adatfeldolgozóinál találhatók meg.

Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

Az Iskolaközpont (H-7624 Pécs, Tiborc u. 28/1.) telephelyén zártláncú televíziós megfigyelő rendszer működik.

A kamerák látószöge: Összesen 48 kamera került felszerelésre az Iskolaközpont kül- és belterületeit megfigyelő mennyezetekre, oldalfalakra, a bejáratokhoz és folyósókra.

Az adatkezelő: Az Iskolaközpont (Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet)

Az adatkezelés célja(i):

 • Személyvédelem (gyermekek/tanulók/szülők/gondviselők/dolgozók életének és testi épségének védelme): az Iskolaközpont területén tartózkodók védelme, rendkívüli események megelőzése, következményeinek elhárítása, kivizsgálásuk elősegítése.
 • Vagyonvédelem (az épület berendezéseinek és a bent tartózkodó gyermekek/tanulók/szülők/gondviselők/dolgozók vagyontárgyainak védelme): az Iskolaközpont területén elkövetett jogsértések észlelése és rögzítése, valamint az elkövetők tettenérése

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés közérdekű - a köznevelési tevékenységhez, mint közfeladat zavartalan ellátáshoz fűződő közérdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

Személyes adatok köre: A belépők arcképmása, dátum, időpont, földrajzi helyzet, illetve a felvételeken esetlegesen látszó egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: Felhasználás hiányában a rögzítést követő 5 nap mely időtartamon túl a felvételek visszaállíthatatlan törlésére kerül sor, így az azokhoz való hozzáférésre ezt követően nincs lehetőség.

Weboldallal kapcsolatos adatkezelés

Személyre szóló kommunikációval kapcsolatos adatkezelések

Amennyiben Ön elektronikus úton keresi meg az Iskolaközpontot (pl.: telefonon, e-mailben, webes űrlapon), elengedhetetlen, hogy az Iskolaközpont az adatait a válaszadáshoz szükséges mértékben kezelje.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatfelvétel jogalapja az Ön hozzájárulása, ezt követően az adatok tárolása az Iskolaközpont közfeladatának ellátásához fűződő közérdek alapján történhet. Az Iskolaközpont tevékenységének közérdekűsége a későbbi kapcsolattartást, valamint az Iskolaközpont vagy más jogainak jövőbeni védelmét alapozhatja meg, egyéb adatkezelésnek jogalapja nem lehet.

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön elektronikus kapcsolatfelvételt kezdeményez, az Iskolaközpont rögzíti az e-mail címét, valamint a nevét, telefonos megkeresés esetén pedig a nevét és telefonszámát. Az Iskolaközpontnak ezeket a válaszadáshoz szükséges mértékben és időtartamban kezelnie kell. Ezáltal lehetséges az Ön azonosítása, továbbá a személyre szabott és az elvárásainak megfelelő válasz megadása.

Személyes adatok köre:

 • E-mailes megkeresés esetén: név és e-mail cím
 • Telefonos megkeresés esetén: név és telefonszám
 • Webes űrlap kitöltése esetén: név és email cím

Az adatkezelés időtartama: Az Iskolaközpont az Ön fent megjelölt személyes adatait elsősorban a kapcsolattartás érdekében kezeli. Ennek megfelelően adatait az Ön által küldött üzenet esetén, az üzenet tartalmát képező ügy lezárását követő három hónapon belül törli, kivéve, ha jövőbeni kapcsolattartáshoz fűződő közérdek a személyes adat további kezelését indokolja, akkor ezen közérdek fennállásáig kezeli.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását és az esetleges kapcsolatfelvételt, így a megkeresésre az Iskolaközpontnak nem áll módjában válaszolni.

Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés célja: Az Iskolaközpont online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása céljából üzemeltetett közösségi hivatalos oldalának (Facebook) működtetése.

Személyes adatok köre: Név, valamint azon adatok, melyeket Ön az Iskolaközpont közösségi oldalán önmagáról közzétesz.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás elmaradásának nincs előrelátható következménye.

Az Iskolaközpont közösségi oldalainak látogatói adataiból nem készít adatbázist, azokat a megadott céltól eltérő módon nem használja fel.

Az Európai Unió Bíróságának C-210/16 számú előzetes döntéshozatalra irányuló eljárásában hozott határozatának értelmében a hivatalos Facebook oldallal kapcsolatos személyes adatok kezelése tekintetében, közös adatkezelés valósul meg az Iskolaközpont és a Facebook Ireland Limited között.

Plug In-ek és beépülő modulok

Az Iskolaközpont weboldalán közösségi beépülő modulok, valamint egyéb harmadik féltől származó Plug In-ek működnek.

Google Térkép

Szolgáltató

Google Inc.

Célja, működése

Térképmegjelenítési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a webhely számára, hogy az elhelyezkedéssel kapcsolatos adatokat az oldalaiba integrálja.

A gyűjtött személyes adatok

Böngészéssel kapcsolatos adatok, Google sütik által gyűjtött adatok, úgy mint: IP cím, böngésző és operációs rendszer típusa, az Iskolaközpont weboldalának URL címe.

Adatkezelési tájékoztatója

https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ

Facebook

Szolgáltató

Facebook Inc. (Facebook Ireland Limited)

Célja, működése

Facebook widgetek elérést biztosítanak a Facebook szociális hálójához

A gyűjtött személyes adatok

Böngészéssel kapcsolatos adatok, böngésző és operációs rendszer típusa

Adatkezelési tájékoztatója

https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Sütik („Cookie”)

Az Iskolaközpont weboldala sütiket használ. A testre szabott kiszolgálás érdekében az Ön számítógépén kis adat-csomagot, ún. sütit (angolul: cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az Iskolaközpontnak lehetősége van összekapcsolni az Ön aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmainak tekintetében.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Személyes adatok köre: Azonosítószám (IP-cím), dátum, időpont

Az adatkezelés időtartama: Az Ön adatait hozzájárulásának visszavonásáig vagy az egyes sütik egyedi lejárati idejéig kezeli az Iskolaközpont A süti élettartamának leteltét követően automatikusan új felkérést fog kapni a hozzájárulás megtételére.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adat megadásának elmaradása nem jár előrelátható következménnyel.

A sütik feladata: Információkat gyűjtenek a weboldalt látogatók eszközeiről, annak érdekében, hogy megkönnyítsék a weboldal használatát.

A sütikről általában:

Munkamenet (Session) sütik: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul zökkenőmentesen és biztonságosan böngészhessék az Iskolaközpont weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Állandó Sütik: Az állandó sütik érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi időn belül a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső sütik: Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső sütiről beszélhetünk, míg ha a süti forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

A weboldal működése szempontjából a sütik további három csoportra oszthatók: a megfelelő működéshez alapvetően szükséges sütik, funkcionális sütik és analitikai sütik.

Az alapvetően szükséges sütik: A webhely által kínált valamely szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükségesek, ezek nélkül például a weblap nem képes megfelelni egyes adatbiztonsági követelményeknek.

Funkcionális sütik: A funkcionális sütik lehetővé teszik, hogy a webhely emlékezzen az Ön beállításaira (pl.: választott nyelv beállítása). Ezen sütik által gyűjtött információk nem képesek nyomon követni az Ön böngészési tevékenységét.

Analitikai sütik: Az elemzési sütik rögzítik az információkat, többek között a weboldalon Ön által meglátogatott lapokról, a weboldalon eltöltött időről és a gyakoriságról, amellyel Ön a weboldalt látogatja.

A weboldal használata során keletkezett, Önre vonatkozó adatokat az Iskolaközpont marketing célokra nem használja fel.

Neve

Célja

Típusa

Élettartama

wwwkvi-pecshu_cookiecontrol

A látogató által a süti tájékoztatásra adott választ rögzíti

Alapvetően szükséges / Állandó / Belső

3 hónap

ccShowCookieIcon

Süti tájékoztató pop-up ablak megjelenését rögzíti

Alapvetően szükséges / Állandó / Belső

3 hónap

has_js

Rögzíti, hogy a látogató gépén a Javascript (programozási nyelv) bekapcsolásra került-e

Funkcionális / Munkamenet / Belső

A munkamenet végével törlődik

_utmz

Azt követi nyomon, hogy a látogató honnan kattintott át a www.kvi-pecs.hu  oldalra (pl.: egy másik weboldalról vagy keresőmotorról)

Analitikai / Állandó / Külső (oktatas.hu)

6 hónap

_utma

Arról nyújt információt, hogy a látogató meglátogatta-e már korábban a weboldalt.

Analitikai / Állandó / Külső (oktatas.hu)

2 év

_utmb

Az _utmc sütivel együtt a www.kvi-pecs.hu oldalon töltött átlagos időtartamot lehet meghatározni ezzel a sütivel.

Analitikai / Állandó / Külső (oktatas.hu)

30 perc

_utmc

Az _utmb sütivel együtt a böngésző bezárásának idejét mutatja meg.

Analitikai / Munkamenet / Külső (oktatas.hu)

A munkamenet végével törlődik

 

Az Iskolaközpont weboldalán működő elemző eszközök

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás sütiket használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat bárki számára.

Google Analytics

Szolgáltató

Google Inc.

Célja, működése

Felhasználók számának, tevékenységének nyomon követése, webanalitikai mérések végzése.

Adatkezelési tájékoztatója

https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ

 

Ön is képes a sütiket törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik további alkalmazását. A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linkekre kattintva olvashat:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se

Internet Explorer/Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9

Opera: http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a GDPR előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga;
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés;
 • helyesbítéshez való jog;
 • adatkezelés korlátozása;
 • törléshez való jog;
 • tiltakozáshoz való jog;
 • adathordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Iskolaközpontnak Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet az Iskolaközpont egyébként is kezel Önről).

Az Iskolaközpont az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseket és panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat az Iskolaközpont rendszereiből az Ön adatait visszaállíthatatlanul törli.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Iskolaközponttól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról az Iskolaközpont tájékoztassa:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 • információ azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Iskolaközpont közölte vagy közölni fogja;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Iskolaközponttól az Önre vonatkozó személyes adatokról másolat készítését, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve az adatkezelés közérdekűsége esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben, az alkalmazott logikáról és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatokhoz való hozzáférésre, valamint az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás/hozzáférés kérés esetén az Iskolaközpont méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést az Iskolaközpont úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően, választása szerint személyes átvétel útján, emailben vagy postai úton juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat (másolatukat) és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy mely személyes adatokhoz kér hozzáférést.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Iskolaközpont késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Iskolaközpont korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Iskolaközpont ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból, ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Iskolaközpontnak már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de az Iskolaközpont feladatellátásával kapcsolatos közérdek is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelés közérdekűsége elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Iskolaközpont az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Iskolaközpont indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Iskolaközpont gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a közérdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat az Iskolaközpont jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat az Iskolaközpont által alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Iskolaközpont bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével, köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve a technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges az alábbiak valamelyikéhez:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelés közérdekűségén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Iskolaközpont a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje az Iskolaközponttól, hogy az Öntől gyűjtött adatokat, az Ön által megjelölt formátumban bocsássa az Ön rendelkezésére. Ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Jogorvoslati jogok

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az eljárás különös szabályait az Info tv. 22. §-a tartalmazza. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, az adatkezelés korlátozására, az adatok törlésére, az automatizált döntéshozatallal hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni arra vonatkozóan, hogy a személyes adatai kezelésével összefüggésben jogsérelem következett be, vagy ennek közvetlen veszélye fennáll az alábbi elérhetőségeken:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Valamely eljárás megkezdése előtt érdemes az Iskolaközpontnak elküldeni a panaszt, a probléma gyors és hatékony orvoslása érdekében.

Bármely további kérdésével, továbbá kérelmek, panaszok vagy incidensek bejelentésével forduljon az Iskolaközpont képviselőjéhez vagy adatvédelmi tisztviselőjéhez az alábbi elérhetőségeken:                         

E-mail:

iroda@kvi-pecs.hu

Telefon:

+36 72 514 190, +36 72 518 630

Adatvédelmi tisztviselő:

dpo@dus.sulinet.hu

 


> vissza a dokumentum elejére

 

Undefined