Rólunk

Óvodáinkról


Az Országos Német Önkormányzat által fenntartott Koch Valéria Iskolaközpont Baranya megye, ezen belül Pécs egyik központi szereppel bíró intézménye.
Az óvodai intézményegység egynyelvű német nemzetiségi nevelést alkalmaz, amely felmenő rendszerben az iskolában évfolyamonként egynyelvű, valamint kétnyelvű osztályokban folytatódik. Egynyelvű német nemzetiségi nevelésünk olyan óvodai életmód, mely a német nyelv megélésének, a nemzetiségi identitástudat átörökítésének színtere.

Mind a Szőnyi, mind pedig a Dugonics utcai óvodánkban 4-4 egyenként 25 fős vegyes életkorú gyermekcsoport működik, csoportonként 2 német nemzetiségi óvodapedagógussal, egy dajkával.   Mindkét óvodában pedagógiai asszisztens segíti az óvónők munkáját. Óvodáink szakos ellátottsága 100%-os. Az óvoda dolgozóinak összetételét tudatosan úgy alakítjuk, hogy a dajkák és a pedagógiai asszisztensek, is beszéljenek németül, külön szerencsés, ha nyelvjárást beszélőket tudunk alkalmazni. A gyerekekkel, a gyerekek előtt, szakmai megbeszéléseinken németül beszélünk. A német nyelvi nevelést nagyban segítik azok az önkéntes fiatalok, akik német nyelvterületről érkezve minden csoportban jelen vannak, s a gyerekekkel játszanak, foglalkoznak.

Az intézmény, ezen belül óvodáink is a Baranya megyei németség számára egyfajta kulturális központot jelentenek. Bázisintézményként működünk, az ország nemzetiségi intézményei számára követendő példaként szolgálunk, szakmai körökben elismert óvodai intézményegységünk. Továbbképzések színhelye, szakmai műhely, óvodapedagógus hallgatók gyakorlati helye. Pécs városa hazai és nemzetközi óvodai programjai során számít együttműködésünkre.
 

Óvodai intézményegységünk különlegessége az a lehetőség, melyben
 • A gyermekek találkoznak nemzetiségünk kultúrájával, hagyományaival, életformájával.
 • Minden óvodásunk egyenlő mértékben részesül a német egynyelvű környezet élményére, megélésére.

Célunk:

 • A gyermekek személyiségének teljes kibontakoztatása, fejlesztése német nyelvű környezetben, figyelembe véve az életkori sajátosságaikat, egyéni fejlettségi szintjüket, egyéni fejlődési ütemüket.
 • Professzionális német nyelvi nevelést kívánunk megvalósítani, amit játékosan, élményszerűen, az egész gyermeki személyiséget fejlesztve szervezünk.  gyermekek megismerkednek népi, irodalmi, zenei alkotásokon keresztül nemzetiségük hagyományaival, a népi kultúra  értékes elemeivel.

A család szerepének fontossága

Az óvodában, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.  A gyermek nevelésének elsődleges színtere a család, mely kiemelkedő jelentőséggel bír a gyermekek nyelvi fejlődésében is.  Az identitás gyökerei a családból indulnak, majd visszahatnak azokra. Ebben a közös egynyelvű nevelésben komolyan számítunk, építünk a szülők, a család aktív segítségére, támogatására:

 
                                                   
 
 • Otthon, óvodán kívül beszélgessenek sokat gyermekükkel magyarul és németül is.
 • Az óvodába lépéskor németül köszönjünk egymásnak, aki tud, németül beszéljen gyermeke előtt az óvodában.
 • Kísérjék figyelemmel az óvodai programokat, lehetőségeik szerint segítsék azokat
 • Hallgassanak együtt német nyelvű énekeket, mondókákat, mesefilmeket.
 • Ha lehetőségük van, időnként biztosítsanak gyermekük számára német nyelvű beszédkörnyezetet.
 • Vegyenek részt nemzetiségi programokon óvodánkban, iskolánkban, városi rendezvényeken.

 

A magyar nyelv használata óvodáinkban:
 • egy-egy ének, vers elhangzik az óvodai, nemzeti ünnepekhez kapcsolódóan magyarul is,
 • magyar nyelvű bábműsorokat is megtekintenek a gyerekek, természetesen igyekszünk német nyelvű műsorokat szervezni, illetve az óvó nénik előadják azokat.
 • szabály, hogy a gyermekcsoportban a gyermekek előtt nem szólalunk meg magyarul, csak bizonyos helyzetekben szükség esetén, például: baleset elhárításánál, vagy ha azt a konfliktus, nevelési helyzet szükségessé teszi,
 • a szülői értekezlet, a  fogadóóra magyar nyelven zajlik.

 Hangsúlyozzuk, hogy óvodai intézményegységünk:

 • legfőbb értéke identitásunk, nyelvünk és kultúránk átörökítése.
 • Az óvodai nevelés nyelve a német, ami teljes prioritást élvez.
 • Az óvodai nevelés kiegészíti a családi nevelést, azzal szoros együttműködésben dolgozik,
 • felkészíti a gyermekeket a nemzetiségi alapfokú iskolai tanulmányok megkezdésére.      

Fontos tudnivalók összefoglalva:
 • nem vagyunk körzetes óvoda,
 • a felvételnél előnyt jelent a német nemzetiséghez tartozás,
 • csoportjainkat szeptember 1-jén töltjük fel az új gyermekekkel, év közben csak abban az esetben tudunk gyermeket fogadni, ha férőhely megürül,
 • a beszoktatás augusztus utolsó, ill. szeptember első hetében történik.
 

Az óvodakötelezettségről
 
A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-jétől kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.
Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§.).

 


„Erziehung besteht aus zwei Dingen: Beispiel und Liebe.”

 

 

magyar